Kombi Ar?za Servis


Kombi Servis

Maltepe ilçesinin her semtinde hizmet veren Maltepe Vaillant servisno Kombi Servisi bir telefon kadar yak?n. Maltepe bölgesinde ikamet ediyor iseniz Ayd?nevler Mahallesi nde büyükbakkalköy Mahallesi’nde Cevizli Mahallesinde Feyzullah Mahallesi’nde Gülsuyu Mahallesi’nde ?dealtepe Mahallesi’nde Küçük Yal? Mahallesi’nde Yal? Mahallesi’nde ve Zümrütevler Mahallesi’nde hizmet vermekteyiz. Bu servis formu üzerinde telefon numaran?z? ve firmam?zla ilgili bilgiler bulunmaktad?r Ayr?ca sizden yap?lan i?lemin ne oldu?u ile ilgili bilgi bulunmaktad?r. 0506 0 20 30 48 numaral? telefonumuzu arayarak mü?teri temsilcimiz ile ileti?ime geçerek istedi?iniz servis hizmetini alabilirsiniz.. Servis formunu kaybetmeyiniz Örne?in ileride size girerek yedek parça de?i?imi yapt? isek ayn? yedek parça ile ilgili ya?ad???n?z bir y?l içerisindeki ilk sorunda servis program?ndaki numaram?z? arayarak servise dönü? sa?layabilir ve ücretsiz olarak kombinizin veya kliman?z?n yedek parça ile ilgili ya?ad??? problemi giderebilirsiniz.


Kombi Ar?za Servis

Bu nedenle herhangi bir saat servis no bilgisi maalesef veremiyoruz Tabii servisinize geli? durumu size ustalar?m?z taraf?ndan yar?m saat önce telefon edilerek bilgilendirilecektir. Ustam?z evinize geldi?inde Vaillant kombinin veya Vaillant kliman?z da ya?ad???n?z ar?zay? ustam?z anlatt???n?z da ustam?z Öncelikle Vaillant kombinizde veya Vaillant kliman?z da ya?anan ar?zay? bak?m? veya petek temizli?i ile ilgili sizi bilgilendirir. Size bu konuda servis hizmetinin gerçekle?mesi gereken ücreti veya yedek parçan?n tak?l?p tak?lmayacak yahut makinenin teste tabi tutulmas? gerekti?i nedeniyle atölyeye götürülmesi gerekti?i ile ilgili bilgi verir..


Kombi Ar?za Servis Numaralar?

Maltepe’de bulunan Vaillant servisi size hizmet için haz?r bulunmaktad?r. Vaillant Servisi telefon numaram?z 0506 0 20 30 48 . Maltepe Vaillant servisi ?stanbul’un güzel semti Maltepe ?lçesinde hizmet vermektedir. Vaillant kombi veya Vaillant klima tamiri bak?m? Ar?za giderildi ar?za kodlar?n?n tamiri ve çe?itli Vaillant kombi ar?zalar? için servisimizle ileti?ime geçebilirsiniz. Malumunuz K?? aylar? oldukça so?uk geçti?i için Vaillant kombiler daha yo?un bir ?ekilde çal??t?r?l?r 7/24 esas?na göre çal??an kombilerde çe?itli ar?zalar ve bak?m ihtiyaçlar? ortaya ç?kar. Vaillant kombi veya kliman?z da ya?anan problemler k?? aylar?nda yo?unlukla yaz aylar?nda ise k?smen ya?anmaktad?r. Kombilerin k?? aylar?nda yo?un kullan?m? nedeniyle ç?kan sorunlar servisimiz arayarak giderilir..


Kombi Ar?za Servis

Mü?teri temsilcimiz Öncelikle Vaillant kombinizle veya Vaillant kliman?z da ya?ad???n?z problem ile ilgili sizlerden bilgi alacakt?r. Mü?teri temsilcimiz gerekli durumlarda servis açma i?lemi gerçekle?tirir.. Maltepe Vaillant Servisi olarak telefon numaram?z? arad???n?zda mü?teri temsilcimiz sizinle ileti?ime geçecektir. Mü?teri temsilcimiz bilgileri ald?ktan sonra e?er müdahale edilebilecek bir ?mkan varsa telefon üzerinden E?er telefon üzerinde imkan?m?z olmadan servisinize gelmemize ihtiyaç var ise ustalar?m?z?n bilgilendirilerek evinize ula?malar? sa?lan?r.


Kombi Ar?za Servis

Resmi bayramlarda da çal???yoruz. Ayr?ca y?lba??nda çal???yoruz Kurban Bayram? Ramazan Bayram? gibi dini bayramlar?m?zda da çal??maktay?z.. Telefon deste?i 7/24 bulunmaktad?r. Sahadaki arkada?lar?m?za ise y?l?n 365 günü sabah 7 ile 22 saatleri aras?nda çal??maktad?r.


Kombi Servis

Servis ustalar?m?z servisinize gelmeden önce sizinle yar?m saat önce ileti?ime geçerek evinizde müsait olup olmad???m?z konusunda sizinle görü?ecek E?er müsaitseniz evinize Yar?m saat içerisinde gelecektir.. Mü?teri temsilcimiz ad?n?za aç?lan servis için öncelikle ki?isel Bilgilerinizi olan isim soyisim telefon numaras? ve adresinizi sizden isteyecektir. Bu bilgilerini ald?m ard?ndan bunlarla birlikte Vaillant kombinizde veya Vaillant kliman?z da ya?ad???n?z ar?za veya ar?za kodlar? veya bak?m hizmeti Bunun d???nda petek temizli?i hizmeti istiyor iseniz bunla ilgili ufak detayl? bilgiyi servis hizmetimizin ustalar?na iletecektir.


Servis Numaralar?

Kombi ar?zas? ve klima ar?zas?nda 1 y?l servis garantisi v.eriyoruz Servis açt?rd?n?z servisin ne zaman gelece?i ile ilgili bilgi almak istedi?iniz mü?teri temsilciniz size kesin bir saat veremeyecek tir. Kombi ar?zas? ve klima ar?zas?nda 1 y?l servis garantisi veren servistir. Belirsiz olan servis süreleri bir sonraki servis için tam olarak ne zaman gidilece?i ile ilgili bilgi vermenizi güçle?tirmektedir.. Bunun nedeni sizden daha önce servis açt?ran mü?terilerimiz de servisin ne kadar sürecek belirsizdir. Yani Vaillant kombi klima servisi olarak Maltepe bölgesinde hizmet verirken 7 gün 24 saat telefonlara bak?yor ayn? ?ekilde her gün istisnas?z tatil günü olmadan sabah 7 ile 22 saatleri aras?nda evinize servis hizmeti sunuyoruz.

devam?n? görüntüle